Phạm Ngọc Long-Giáo viên chuyên nghiệp | Bóng bàn Duy Hưng

Phạm Ngọc Long-Giáo viên chuyên nghiệp

Phạm Ngọc Long
Sinh ngay5/31963
Quê quán. Hải Dương
Tham gia Tuyển Thiêu Niên va Tuyển Trẻ của Hải Dưong 1975_1980
Tham gia Tuyển Bộ đại học tham dự giai giải báo nhân dân 1984
Tham gia Tuyên Hai Dưong. Tham dự giai báo nhân dân 1986_1987
Nhiều năm tham gia huân luyện tại HD
Nhập môn bóng bàn và tập luyên từ 1973
Tel.0902273786

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.