VOV đưa tin về giải hội người cao tuổi quận Thanh Xuân mở rộng lần 2! | Bóng bàn Duy Hưng