Bàn Mofit | Bóng bàn Duy Hưng
10.760.000 
6.450.000 
4.500.000