DỤNG CỤ BÓNG BÀN BÁN BUÔN - BÁN LẺ - TOÀN QUỐC

Phạm Ngọc Long-Giáo viên chuyên nghiệp

Phạm Ngọc Long
Sinh ngay5/31963
Quê quán. Hải Dương
Tham gia Tuyển Thiêu Niên va Tuyển Trẻ của Hải Dưong 1975_1980
Tham gia Tuyển Bộ đại học tham dự giai giải báo nhân dân 1984
Tham gia Tuyên Hai Dưong. Tham dự giai báo nhân dân 1986_1987
Nhiều năm tham gia huân luyện tại HD
Nhập môn bóng bàn và tập luyên từ 1973
Tel.0902273786

Trả lời

.
.
.
.