TREIBER K

2.500.000 

** Thông số kỹ thuật nhà sản xuất :
SPEED : 98,0/100.
CONTROL : 93,9/100.
WEIGHT : 82 đến 90 g
.
.
.
.